خنک کننده

روتاری جوینت 135

روتاری جوینت سری 135 در صنایع ماشین افزار جهت کاربرد خنک کاری Coolant استفاده میشود. سیال: مایع خنک کننده ماکزیمم سرعت : 8000 rpm ماکزیمم دما : 70 °C ماکزیمم فشار : 40 bar نوع اتصال : Metric RH/LH سایز : 1.5*16  دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

روتاری جوینت 135 اطلاعات بیشتر

روتاری جوینت 130

روتاری جوینت سری 130 در صنایع ماشین افزار جهت کاربرد خنک کاری Coolant استفاده میشود. سیال: مایع خنک کننده ماکزیمم سرعت : 8000 rpm ماکزیمم دما : 70 °C ماکزیمم فشار : 40 bar نوع اتصال : Metric RH/LH سایز : 1.5*16  دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

روتاری جوینت 130 اطلاعات بیشتر

روتاری جوینت 125

روتاری جوینت سری 125 در صنایع ماشین افزار جهت کاربرد خنک کاری Coolant استفاده میشود. سیال: مایع خنک کننده ماکزیمم سرعت : 15000 rpm ماکزیمم دما : 70 °C ماکزیمم فشار : 60 bar نوع اتصال : Metric RH/LH سایز : 1.5*16  دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

روتاری جوینت 125 اطلاعات بیشتر

روتاری جوینت 120

روتاری جوینت سری 120 در صنایع ماشین افزار جهت کاربرد خنک کاری Coolant استفاده میشود. سیال: مایع خنک کننده ماکزیمم سرعت : 15000 rpm ماکزیمم دما : 70 °C ماکزیمم فشار : 50 bar نوع اتصال : Metric RH/LH سایز : 1.5*16  دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

روتاری جوینت 120 اطلاعات بیشتر

روتاری جوینت 115

روتاری جوینت سری 115 در صنایع ماشین افزار جهت کاربرد خنک کاری Coolant استفاده میشود. سیال: مایع خنک کننده ماکزیمم سرعت : 12000 rpm ماکزیمم دما : 70 °C ماکزیمم فشار : 50 bar نوع اتصال : Metric RH/LH سایز : 1.5*16  دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

روتاری جوینت 115 اطلاعات بیشتر

روتاری جوینت 110

روتاری جوینت سری 110 در صنایع ماشین افزار جهت کاربرد خنک کاری Coolant استفاده میشود. سیال: مایع خنک کننده ماکزیمم سرعت : 12000 rpm ماکزیمم دما : 70 °C ماکزیمم فشار : 50 bar نوع اتصال : Metric سایز : 1.5*16  دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

روتاری جوینت 110 اطلاعات بیشتر

روتاری جوینت 105

روتاری جوینت سری 105 در صنایع ماشین افزار جهت کاربرد خنک کاری Coolant استفاده میشود. سیال: مایع خنک کننده ماکزیمم سرعت : 8000 rpm ماکزیمم دما : 70 °C ماکزیمم فشار : 40 bar نوع اتصال : Metric RH/LH سایز : 1.5*16  دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

روتاری جوینت 105 اطلاعات بیشتر

روتاری جوینت 100

روتاری جوینت سری 100 در صنایع ماشین افزار جهت کاربرد خنک کاری Coolant استفاده میشود. سیال: مایع خنک کننده ماکزیمم سرعت : 8000 rpm ماکزیمم دما : 70 °C ماکزیمم فشار : 40 bar نوع اتصال :Metric RH/LH سایز : 1.5*16  دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

روتاری جوینت 100 اطلاعات بیشتر

پیمایش به بالا
اسکرول به بالا