آب و مصارف عمومی

سوایول جوینت E2-FFS1

سوایول جوینت استیل سری  E2-FFS1 در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. سیال: آب ، مصارف عمومی ، روغن هیدرولیک ماکزیمم سرعت : 20 rpm ماکزیمم دما : 120 °C ماکزیمم فشار : 250 bar نوع اتصال : Weld End  سایز : “8 – “3/4 دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

سوایول جوینت E2-FFS1 اطلاعات بیشتر

سوایول جوینت E2-FF1

سوایول جوینت استیل سری E2-FF1  در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. سیال: آب ، مصارف عمومی ، روغن هیدرولیک ماکزیمم سرعت : 20 rpm ماکزیمم دما : 120 °C ماکزیمم فشار : 250 bar نوع اتصال : Weld End  سایز : “8 – “3/4 دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

سوایول جوینت E2-FF1 اطلاعات بیشتر

سوایول جوینت E1-KKS5

سوایول جوینت استیل سری E1-KKS5  در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. سیال: آب ، مصارف عمومی ، روغن هیدرولیک ماکزیمم سرعت : 20 rpm ماکزیمم دما : 120 °C ماکزیمم فشار : 250 bar نوع اتصال : Weld End  سایز : “8 – “3/4 دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

سوایول جوینت E1-KKS5 اطلاعات بیشتر

سوایول جوینت E1-KK5

سوایول جوینت کربن استیل سری E1-KK5  در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. سیال: آب ، مصارف عمومی ، روغن هیدرولیک ماکزیمم سرعت : 20 rpm ماکزیمم دما : 120 °C ماکزیمم فشار : 250 bar نوع اتصال : Weld End  سایز : “8 – “3/4 دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

سوایول جوینت E1-KK5 اطلاعات بیشتر

سوایول جوینت E1-KKS4

سوایول جوینت استیل سری E1-KKS4  در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. سیال: آب ، مصارف عمومی ، روغن هیدرولیک ماکزیمم سرعت : 20 rpm ماکزیمم دما : 120 °C ماکزیمم فشار : 250 bar نوع اتصال : Weld End  سایز : “8 – “3/4 دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

سوایول جوینت E1-KKS4 اطلاعات بیشتر

سوایول جوینت E1-KK4

سوایول جوینت سری E1-KK4  در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. سیال: آب ، مصارف عمومی ، روغن هیدرولیک ماکزیمم سرعت : 20 rpm ماکزیمم دما : 120 °C ماکزیمم فشار : 250 bar نوع اتصال : Weld End  سایز : “8 – “3/4 دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

سوایول جوینت E1-KK4 اطلاعات بیشتر

سوایول جوینت E1-KKS3

روتاری جوینت سری E1-KKS3 در صنایع ماشین افزار جهت کاربرد خنک کاری Coolant استفاده میشود. سیال: مایع خنک کننده ماکزیمم سرعت : 15000 rpm ماکزیمم دما : 70 °C ماکزیمم فشار : 60 bar نوع اتصال : Metric RH/LH سایز : 1.5*16  دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

سوایول جوینت E1-KKS3 اطلاعات بیشتر

سوایول جوینت E1-KK3

سوایول جوینت کربن استیل سری E1-KK3  در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. سیال: آب ، مصارف عمومی ، روغن هیدرولیک ماکزیمم سرعت : 20 rpm ماکزیمم دما : 120 °C ماکزیمم فشار : 250 bar نوع اتصال : Weld End  سایز : “8 – “3/4 دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

سوایول جوینت E1-KK3 اطلاعات بیشتر

سوایول جوینت E1-KKS2

سوایول جوینت استیل سری E1-KKS2  در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. سیال: آب ، مصارف عمومی ، روغن هیدرولیک ماکزیمم سرعت : 20 rpm ماکزیمم دما : 120 °C ماکزیمم فشار : 250 bar نوع اتصال : Weld End  سایز : “8 – “3/4 دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

سوایول جوینت E1-KKS2 اطلاعات بیشتر

سوایول جوینت E1-KK2

سوایول جوینت کربن استیل سری E1-KK2  در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. سیال: آب ، مصارف عمومی ، روغن هیدرولیک ماکزیمم سرعت : 20 rpm ماکزیمم دما : 120 °C ماکزیمم فشار : 250 bar نوع اتصال : Weld End  سایز : “8 – “3/4 دانلود کاتالوگ قبلی بعدی

سوایول جوینت E1-KK2 اطلاعات بیشتر

پیمایش به بالا
اسکرول به بالا